انتخاب تهویه مطبوع برای بیمارستان ها

سالن ریکاوری :

 • فشار نسبی هوا :  به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل ریکاوری ، فشار نسبي اين فضا مثبت است .

 • ورود هواي تازه : از صد در صد هواي تازه استفاده کرده و در هر ساعت دو مرتبه حجم هواي اتاق ریکاوری با هواي تازه تعويض و شش مرتبه نیز حجم هواي اتاق بايستي جابجا گردد .

 • هوای برگشت :  هواي اين اتاق برگشت داده نمي شود .

 • درصد رطوبت : محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است

 • محدودهء دما:  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود  .

بخشهای ویژه ( ICU  CCU   NICU )  :

 • فشار نسبی هوا :  به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل بخش های ویژه ٬ فشار نسبي اين فضا مثبت است( حد اقل ۱۵  CFM ) .

 • ورود هواي تازه :  از صد در صد هواي تازه استفاده کرده و در هر ساعت۱۰  بارحجم هواي این بخش ها با هواي تازه تعويض مي گردد .

 • هوای برگشت :  هواي بخشهای ویژه  مجددا به داخل بر نگشته و مستقيما  تخليه مي شود یعنی صد در صد هوا بایستی تخلیه شود و هواساز کانال برگشت ندارد

 • درصد رطوبت :  رطوبت نسبي در محدوده 60 – 50 درصد ایده آل است لیکن بعضآ تا ۳۰ درصد هم  مورد نیاز خواهد بود .

 • محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

اتاق کار تمیز :

 • فشار نسبی هوا :  به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل  ، فشار نسبي اين فضا مثبت است .

 • ورود هواي تازه :  اختیاری است

 • هوای برگشت :  اختیاری بوده و بستگی به شرایط طراحی دارد

 • درصد رطوبت : محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

 • محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

اتاق کار کثیف :

 • فشار نسبی هوا :  به دليل عدم نفوذ هواي  داخل به بيرون (به خصوص درتالار اتاقهاي عمل و بخش های ویژه) ،فشار نسبي اين فضا منفی است .

 • ورود هواي تازه :  اختیاری است

 • هوای برگشت :  اختیاری بوده و بستگی به شرایط طراحی دارد

 • درصد رطوبت : محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

 • محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

انواع انبار وسایل در داخل بخشها ( تجهیزات و یا لوازم مصرفی اطاق عمل و بخشهای ویزه و بستری ها ) :

 • فشار نسبی هوا :  اختیاری است .

 • ورود هواي تازه :  اختیاری است

 • هوای برگشت :  ندارد

 • درصد رطوبت : محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است

 • محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

سرویس های دستشوی و حمام :

 • فشار نسبی هوا :  به دليل عدم نفوذ هواي  داخل به بيرون  ، فشار نسبي اين فضا منفی است .

 • ورود هواي تازه :  اختیاری است

 • هوای برگشت :  ندارد

 • درصد رطوبت : محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

 • محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

اتاق های بستری :

 • فشار نسبی هوا :  فشار نسبي اتاق بستري صفر است

 • ورود هواي تازه :  در هر ساعت دو مرتبه حجم هواي اتاق بستري با هواي تازه تعويض مي گردد

 • هوای برگشت :   هواي اتاق بستري برگشت داده نمي شود .

 • درصد رطوبت : رطوبت نسبي در محدوده 60-30 درصد  است

 • محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

بخش اورژانس :

 • فشار نسبی هوا :  به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل بخش آورژانس ٬ فشار نسبي اين فضا مثبت است .

 • ورود هواي تازه :  از صد در صد هواي تازه استفاده کرده و در هر ساعت ۶  بار حجم هواي این بخش  با هواي تازه تعويض مي گردد .

 • هوای برگشت :  هواي بخش اورژانس می تواند مجددا به داخل برگشته و استفاده گردد .

 • درصد رطوبت :  رطوبت نسبي در محدوده 60 – 50 درصد ایده آل است لیکن بهتر است در حداقل باشد .

 • محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#کولرگازی_گری, #فروشگاه_کولر_گازی_گری, #کولر_گازی_گری, #تهویه_اتاق_عمل, #تهویه_مطبوع_اتاق_عمل, #تهویه_مطبوع_بیمارستان, #تهویه_مطبوع_اتاق_ریکاوری, #کولرگازی_گری, #تهویه_صنعتی_و_تجاری, #کولر_گری , #تهویه_بیمارستان, #تهویه_مطیوع_اتاق_های_بستری