تهویه مطبوع برای بیمارستانها

سالن ریکاوری :

 • فشار نسبی هوا : به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل ریکاوری ، فشار نسبي اين فضا مثبت است .

 • ورود هواي تازه : از صد در صد هواي تازه استفاده کرده و در هر ساعت دو مرتبه حجم هواي اتاق ریکاوری با هواي تازه تعويض و شش مرتبه نیز حجم هواي اتاق بايستي جابجا گردد

 • هوای برگشت : هواي اين اتاق برگشت داده نمي شود .

 • درصد رطوبت : محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است

 • محدودهء دما: در زمستان و تابستان دما در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود.

بخشهای ویژه ( ICU CCU NICU ) :

 • فشار نسبی هوا : به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل بخش های ویژه ٬ فشار نسبي اين فضا مثبت است( حد اقل ۱۵ CFM ) .

 • ورود هواي تازه : از صد در صد هواي تازه استفاده کرده و در هر ساعت۱۰ بارحجم هواي این بخش ها با هواي تازه تعويض مي گردد .

 • هوای برگشت : هواي بخشهای ویژه مجددا به داخل بر نگشته و مستقيما تخليه مي شود یعنی صد در صد هوا بایستی تخلیه شود و هواساز کانال برگشت ندارد

 • درصد رطوبت : رطوبت نسبي در محدوده 60 – 50 درصد ایده آل است لیکن بعضآ تا ۳۰ درصد هم مورد نیاز خواهد بود .

 • محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود.

اتاقهای بستري:

 • فشار نسبی هوا : فشار نسبي اتاق بستري صفر است

 • ورود هواي تازه : در هر ساعت دو مرتبه حجم هواي اتاق بستري با هواي تازه تعويض مي گردد

 • هوای برگشت : هواي اتاق بستري برگشت داده نمي شود .

 • درصد رطوبت : رطوبت نسبي در محدوده 60-30 درصد است

 • محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

بخش اورژانس :

 • فشار نسبی هوا : به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل بخش آورژانس ٬ فشار نسبي اين فضا مثبت است .

 • ورود هواي تازه : از صد در صد هواي تازه استفاده کرده و در هر ساعت ۶ بارحجم هواي این بخش با هواي تازه تعويض مي گردد .

 • هوای برگشت : هواي بخش اورژانس میتواند مجددا به داخل بر گشته و استفاده گردد .

 • درصد رطوبت : رطوبت نسبي در محدوده 60 – 50 درصد ایده آل است لیکن بهتر است در حداقل باشد .

 • محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

برای مشاهده مشخصات کامل و خرید آنلاین با تخفیف ویژه به سایت مراجعه نمایید.

https://coolergree.com