قیمت کولر گازی گری

قیمت های درج شده در لیست بدون احتساب تخفیف های ویژه می باشد. برای دیدن قیمت نهایی + تخفیف ویژه به صفحه هر محصول مراجعه نمایید.

مدل

کد

نام محصول (بر روی نام محصول کلیک کنید)

مشخصات فنی 

قیمت مصرف

قیمت جشنواره

پنجره ای

Turbo-H19C3

کولر گازی پنجره ای 19000 Turbo

ظرفیت 19000 بی تی یو سرما - تروپیکال با کمپرسور پیستونی کلاس انرژی B

 کلیک کنید

Turbo-H19C3

کولر گازی پنجره ای 25000 Turbo

ظرفیت 25000 بی تی یو سرما - تروپیکال با کمپرسور پیستونی کلاس انرژی B

                 

R4Matic

R4Matic-H09H1

کولر گازی اسپلیت 9000 R4Matic

ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B

                 

R4Matic-H12H1

کولر گازی اسپلیت 12000 R4Matic

ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B

                 

R4Matic-H18H1

کولر گازی اسپلیت 18000 R4Matic

ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B

                 

R4Matic-H24H1

کولر گازی اسپلیت 24000 R4Matic

ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B

                 

Q2Matic

Q2Matic-H09H1

کولر گازی اسپلیت 9000 Q2Matic

ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B

                

Q2Matic-H12H1

کولر گازی اسپلیت 12000 Q2Matic

ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B

                 

Q2Matic-H18H1

کولر گازی اسپلیت 18000 Q2Matic

ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B

                  

Q2Matic-H24H1

کولر گازی اسپلیت 24000 Q2Matic

ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B

                 

Q2Matic-H30H1

کولر گازی اسپلیت 30000 Q2Matic

ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B

               

Q2Matic-H36H1

کولر گازی اسپلیت 36000 Q2Matic

ظرفیت 360000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B

                  

GMatic

GMatic-H18C3

کولر گازی اسپلیت 18000 GMatic 

ظرفیت 18000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی-کلاس انرژی B

                 

GMatic-H24C3

کولر گازی اسپلیت 24000 GMatic

ظرفیت 24000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی-کلاس انرژی B

                   

GMatic-H30C3

کولر گازی اسپلیت 30000 GMatic

ظرفیت 30000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی-کلاس انرژی B

                 

GMatic-H36C3

کولر گازی اسپلیت 36000 GMatic

ظرفیت 36000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی-کلاس انرژی B

                

G4Matic

G4Matic-H12C3

کولر گازی اسپلیت 12000 G4Matic

ظرفیت 12000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی- مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی B

                   

G4Matic-H18C3

کولر گازی اسپلیت 18000 G4Matic

ظرفیت 18000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی- مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی B

                   

G4Matic-H24C3

کولر گازی اسپلیت 24000 G4Matic

ظرفیت 24000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی- مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی B

                  

G4Matic-H30C3

کولر گازی اسپلیت 30000 G4Matic

ظرفیت 30000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی- مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی B

                

G4Matic-H36C3

کولر گازی اسپلیت 36000 G4Matic

ظرفیت 36000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی- مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی B

                

iCool

iCool-H12C3

کولر گازی اسپلیت اینورتر 12000 iCool

ظرفیت  12000 بی تی یو سرما-اینورتر مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی A

                 

iCool-H18C3

کولر گازی اسپلیت اینورتر 18000 iCool

ظرفیت  18000 بی تی یو سرما-اینورتر مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی A

                  

iCool-H24C3

کولر گازی اسپلیت اینورتر 24000 iCool

ظرفیت  24000 بی تی یو سرما-اینورتر مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی A

               

iCool-H12H1

کولر گازی اسپلیت اینورتر 12000 iCool

ظرفیت 12000 بی تی یو سرما و گرما-اینورتر-کلاس انرژی A

                

iCool-H18H1

کولر گازی اسپلیت اینورتر 18000 iCool

ظرفیت 18000 بی تی یو سرما و گرما-اینورتر-کلاس انرژی A

                 

iCool-H24H1

کولر گازی اسپلیت اینورتر 24000 iCool

ظرفیت 24000 بی تی یو سرما و گرما-اینورتر-کلاس انرژی A

                 

iCool-H30B2

کولر گازی اسپلیت اینورتر 30000 iCool

ظرفیت 30000 بی تی یو سرما و گرما-اینورتر-کلاس انرژی A

                  

iCool-H36B2

کولر گازی اسپلیت اینورتر 36000 iCool

ظرفیت 36000 بی تی یو سرما و گرما-اینورتر-کلاس انرژی A

                  

ایستاده

ZMatic-H24H1

کولر گازی ایستاده 24000 ZMatic

ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی A

                  

I'Crown-H24H3

کولر گازی ایستاده 24000 I'Crown

ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی A

               

   

TMatic-H48H3

کولر گازی ایستاده 48000 TMatic

ظرفیت 48000 بی تی یو سرما/گرما - کلاس انرژی B

                  

    

TMatic-H55H3

کولر گازی ایستاده 55000 TMatic

ظرفیت 55000 بی تی یو سرما/گرما - کلاس انرژی B

                 

    

پرتابل

CMatic-H12H1

کولر گازی متحرک 12000 CMatic

پرتابل (متحرک) با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B

                   

C4Matic-H12H1

کولر گازی متحرک 12000 C4Matic

پرتابل (متحرک) با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B

                 

Accent

Accent-J12H1

کولر گازی اسپلیت 12000 Accent

ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B-بدون گارانتی

                  

Accent-J18H1

کولر گازی اسپلیت 18000 Accent

ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی

                  

Accent-J24H1

کولر گازی اسپلیت 24000 Accent

ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی

                 

Accent-J30H1

کولر گازی اسپلیت 30000 Accent

ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی

            

H1Matic

H1Matic-H12H1

کولر گازی اسپلیت 12000 H1Matic

ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی

                

H1Matic-H18H1

کولر گازی اسپلیت 18000 H1Matic

ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی

  

H1Matic-H24H1

کولر گازی اسپلیت 24000 H1Matic

ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی

  

H1Matic-H30H1

کولر گازی اسپلیت 30000 H1Matic

ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی

                 


*